\"\"


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1.      Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim FlapJack, s.r.o., Čsl. tankistov 7169/100, 841 06 Bratislava, IČO:45714550 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci"), uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu flapjack.sk (ďalej len "obchod").

1.2.      VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.flapjack.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3.      Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4.      Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po svojej registrácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.,

1.5.      Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

 1. Objednávka

 

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky obdržané elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného prijatia objednávky v systéme. Prijatie objednávky (alebo jej časti) je potvrdené informačným e-mailom predávajúceho zaslaným na e-mailovú adresu kupujúceho. Objednávka v stave "Prijatá" je považovaná za záväznú pre obe strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

 1. Storno objednávky

 

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky informačným mailom od predávajúceho o zmene stavu objednávky na "Prijatá" (spravidla do 24 hodín od odoslania objednávky) má kupujúci právo stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 21 pracovných dní. V prípade stornovania prijatej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na externom sklade", ktorý bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

 

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

» Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

» Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

- tovar nesmie byť použitý,

- tovar musí byť nepoškodený,

- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

- spolu s tovarom zašlite doklad o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

 1. Cenové podmienky

 

5.1. Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

 

 1. Poštovné a balné

 

6.1. Predávajúci si balné neúčtuje.

6.2. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení všetkých zliav, a to nasledovne:

Spôsob dopravy a platby :

-       tovar v hodnote do 100 €  ( stanovené cenníkom Slovenskej pošty + Dobierka 3,00 €, viď http://www.posta.sk/sluzby/balik-slovensko)

-       tovar v hodnote nad 100 €( zľava na poštovnom 100% )

6.3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 1. Podmienky a možnosti platby za tovar

 

7.1. Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby za tovar:

- uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte,

- uhradením tovaru na základe objednávky vopred na bankový účet

7.2. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena v plnej výške uhradená.

 

 1. Dodacie podmienky

 

8.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne od 2 do 21 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

8.2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru informačným e-mailom o zmene statusu objednávky na "Expedovaná". Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa na stránke www.flapjack.sk.

8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

8.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadných ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

 

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

 1. Podmienky pre vrátenie tovaru

 

10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,

- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,

10.2. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

FlapJack s.r.o.

Čsl. tankistov 7169/100,

841 06 Bratislava

 

 1. Zodpovednosť za správnosť informácií a záruka

 

11.1. Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.flapjack.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

12.1. Prevádzkovateľ sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. FlapJack s.r.o. rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

12.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter) a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť zmenou nastavení v sekcii "Moje údaje" po Vašom prihlásení sa do systému, prípadne podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12.3. Internetový obchod  flapjack.sk  si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

YjYzNWY3